Privātuma politika

Šis paziņojums par privātumu tiek piemērots visiem personas datiem, kurus jūs mums sniedzat, un visiem personas datiem, kurus mēs par jums vācam, kuri norāda, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni vai mobilo lietotni (izmantojot sīkdatnes). 
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā.


1. Kas ir personas dati?


Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. 
Personas dati ir saistīti ar dzīvu fizisku personu, kuru var skaidri identificēt pēc sekojošiem datiem: jūsu vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kredītkartes vai bankas kartes numurs, informācija par īpašu aprūpi. Identifikācija var notikt, pamatojoties tikai uz informāciju, vai kopsakarā ar citu informāciju, kas atrodas datu pārziņa rīcībā, vai kuru tas varētu iegūt.
Tiek īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka klientu personas dati pie pārziņiem vienmēr ir drošībā un, lai klientu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

Personas datu apstrādes Pārzinis:

SIA “YEInternational”
Reģ. Nr.: 40003187810
Juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 69, Rīga, LV-1039 (turpmāk - YEInternational).

2. Kas ir Privātuma politika?

Privātuma politika ir saikne starp YEInternational un fizisku personu (turpmāk arī – Lietotājs), kura sazinās ar YEInternational un/vai lieto YEInternational mājaslapu un/vai sniegtos pakalpojumus.

YEInternational ir apņēmies aizsargāt Lietotāja personas datus. Privātuma politika ļauj Lietotājam saprast, kāda informācija tiek iegūta, kad Lietotājs iesūta YEInternational savus datus, vai YEInternational tos iegūst savā īpašumā citos veidos, kādēļ YEInternational ievāc šos datus, un kā tie tiks izmantoti.

Tāpat Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā YEInternational vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā Lietotāja personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Lietotāja personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Lietotājam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Lietotāja personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Lietotājam sniegto pakalpojumu.

Ja YEInternational atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas YEInternational mājaslapā.

Lai sniegtu Lietotājam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus pakalpojumus, YEInternational apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

3. Kā mēs iegūstam personas datus?

Mēs jūsu datus iegūstam mūsu tīmekļa vietnē, mobilajā lietotnē, izmantojot e-pastu, un pastu.

4. Kādiem mērķiem Lietotāja dati tiek ievākti?

Lietotāja personas dati un cita informācija tiek ievākta, lai: 
• piedāvātu un sniegtu atbilstošus pakalpojumus, pārraudzītu darījumus un pasargātu Lietotājus no nelikumīgām vai kaitējošām personu tīšām vai netīšām, apzinātām vai neapzinātām darbībām, apstrādājot informāciju un datus, kas nonāk attiecīgo personu rīcībā; 
• lai apstrādātu jebkurus Lietotāja informācijas pieprasījumus; 
• lai izpildītu YEInternational normatīvajos dokumentos norādītos pienākumus; 
• lai sniegtu Lietotājam atbalsta pakalpojumus; 
• lai sazinātos ar jums;
• lai veiktu klientu izpēti, aptaujas un analīzi; 
• lai sniegtu Lietotājam informāciju par YEInternational piedāvājumiem, produktiem un pakalpojumiem, ja Lietotājs tam ir piekritis.

Personīgā informācija netiek ievākta bez Lietotāja piekrišanas.

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

YEInternational apstrādās un uzglabās Lietotāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
• kamēr Lietotājs izmanto YEInternational sniegtos pakalpojumus; 
• personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;   
• cik tas ir nepieciešams YEInternational leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai; •kamēr nav atsaukta Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei.
Ja tiek sākts tiesas vai disciplinārs process, personas dati tiks glabāti līdz procesa pabeigšanai, ieskaitot jebkura tiesiskās aizsardzības līdzekļa spēkā esamības ilgumu, un civilprasības gadījumā šie dati tiks dzēsti pēc civiltiesiskā noilguma termiņa beigām.
Ja datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu, personas dati tiks apstrādāti līdz piekrišanas atsaukšanai.

6. Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Izmantojot YEInternational pakalpojumus, vai sazinoties ar YEInternational, Lietotājs piekrīt YEInternational pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem.
YEInternational nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, YEInternational pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

YEInternational neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no YEInternational, piemēram, Lietotājs pats izpaudis savus personas datus trešajām personām. 
YEInternational glabā visu personīgo informāciju, ko saņem no Lietotāja, aizsargātā datu bāzē, daļu no datiem šifrējot, kuru savienojums ir aizsargāts.

7. Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību.

Saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem Lietotājam ir tiesības:
-    pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem - jums var būt tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti personas dati, kas attiecas uz jums, un, ja tas tiek darīts— pieprasīt piekļuvi personas datiem;
-    pieprasīt savu personas datu labošanu - jums var būt tiesības panākt, lai mēs labojam neprecīzus personas datus, kas attiecas uz jums. Atkarībā no apstrādes mērķiem jums var būt tiesības uz nepilnīgu personas datu aizpildīšanu, tostarp iesniedzot papildu paziņojumu;
-    pieprasīt savu personas datu dzēšanu (tiesības būt aizmirstam) - noteiktos gadījumos jums var būt tiesības pieprasīt, lai mēs dzēšam jūsu personas datus, un mums var būt pienākums šādus personas datus dzēst. Šādos gadījumos mēs nevarēsim turpināt jums sniegt mūsu pakalpojumus;
-    pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu - noteiktos gadījumos jums var būt tiesības no mums pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu. Šādā gadījumā attiecīgie dati tiks marķēti, un mēs tos varēsim apstrādāt vienīgi noteiktiem mērķiem;
-    pieprasīt datu pārnesamību - noteiktos gadījumos jums var būt tiesības saņemt jūsu personas datus, kurus esat mums sniedzis, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā (t.i., digitālā formā), un jums var būt tiesības pieprasīt, lai mēs šādus datus bez kavēšanās nosūtām citam subjektam, ja šāda nosūtīšana ir tehniski iespējama;
-    iebilst pret savu personas datu apstrādi (ieskaitot iebildumus pret profilēšanu, kā arī citas ar automatizētu lēmumu pieņemšanu saistītas tiesības) - noteiktos gadījumos jums var būt tiesības jebkurā laikā iebilst, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju, pret to, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus, ieskaitot profilēšanu, un mums var būt pienākums vairs neapstrādāt jūsu personas datus. Turklāt, ja jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu tiesiskajām interesēm, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi šādam mērķim;
-    atsaukt piekrišanu - ja jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu, jūs šo piekrišanu varat jebkurā laikā atsaukt, nenorādot mums atsaukšanas iemeslu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas apstrādes tiesiskumu, kas notikusi, balstoties uz piekrišanu, pirms tās atsaukšanas. Ja jūs atsaucat savu piekrišanu tam, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus, mēs, iespējams, nevarēsim pilnībā vai daļēji sniegt jūsu pieprasītos pakalpojumus;
-    vērsties pie YEInternational vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi - ja jūs uzskatāt, ka jūsu tiesības personas datu jomā ir tikušas pārkāptas, jūs varat arī sazināties un iesniegt sūdzību vietējā datu aizsardzības iestādē, jo īpaši dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamā aizskāruma izdarīšanas vieta.

8. Jūsu personas datu koplietošana.

YEInternational savas darbības gaitā var izmantot dažādu datu apstrādātāju un ārpakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, lai rīkotos ar Jūsu personas datiem un tos apstrādātu konkrētiem mērķiem YEInternational vārdā un saskaņā ar tā norādījumiem.
Datu pārziņi apstrādā personas datus ne ilgāk kā līdz to noslēgtā datu apstrādes līguma derīguma un spēkā esības beigām, vai tik ilgi, cik tiem ar piemērojamajiem datu uzglabāšanas tiesību aktiem ir noteikts paturēt jūsu datus.
Mēs varam izpaust jūsu personas datus šādām trešo personu kategorijām (saņēmējiem) turpmāk aprakstītajiem mērķiem:
•    trešo pušu pakalpojumu piedāvātājiem, kuru pakalpojumus jūs iegādājaties mūsu tīmekļa vietnē, mūsu lietotnē;
•    kredītkaršu uzņēmumiem, maksājumu pakalpojumu piedāvātājiem, kuri apstrādā maksājumu pieprasījumus, kurus veicat mūsu tīmekļa vietnē vai mūsu lietotnē;
•    trešajām personām, kuras mūsu vārdā veic klientu aptaujas;
•    citiem trešo pušu pakalpojumu piedāvātājiem, kurus mēs esam iesaistījuši datu apstrādes veikšanā;
•    trešajām personām, piemēram, juridiskajiem birojiem, tiesām, citām struktūrām vai pakalpojumu piedāvātājiem, lai varētu nodrošināt jebkāda ar jums noslēgta līguma izpildi vai piemērošanu;
•    valsts iestādēm un izpildes struktūrām, piemēram, policijai un regulēšanas iestādēm, pēc to pieprasījuma un tikai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem vai lai aizsargātu mūsu tiesības vai mūsu klientu, personāla un aktīvu drošību.

9. Kas ir sīkdatnes (cookies)?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat mūsu mājaslapu. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

10. Jūsu personas datu izmantošana mārketinga mērķiem. 

Mēs sūtām jums informatīvus paziņojumus par izdevīgiem piedāvājumiem, ja jūs esat lūdzis mums šādi sazināties ar jums, piesakoties šādiem pakalpojumiem, vai, ja jūs esat mums sniedzis savu kontaktinformāciju. Mēs ar jums elektroniski nesazināsimies mārketinga mērķiem, izņemot, ja jūs tam tieši piekrītat, atzīmējot attiecīgās izvēles rūtiņas datu veidlapā, kurā jūs ievadāt savu kontaktinformāciju.

11. Izmaiņas mūsu paziņojumā par privātumu.

Ja mēs veiksim izmaiņas šajā paziņojumā par privātumu, mēs tā atjaunināto redakciju publicēsim mūsu tīmekļa vietnē www.yeint.lv.


12. Trešo personu tīmekļa vietnes. 

Tīmekļa vietne www.yeint.lv ērtību un informatīvos nolūkos piedāvā saites uz citām tīmekļa vietnēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šo tīmekļa vietņu īpašnieki un operatori var būt citas sabiedrības un organizācijas, kam ir atšķirīga drošības un privātuma politika. YEInternational nekontrolē un neuzņemas atbildību par informāciju, materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem, kas ir ietverti, vai kam var piekļūt, izmantojot šīs tīmekļa vietnes.

13. Trešo personu atbildība. 

YEInternational neatbild par to, kā trešās personas izmanto Jūsu datus, ja šāda izmantošana tām ir atļauta savām vajadzībām. Šādos gadījumos minētās trešās personas uzskata arī par datu pārziņiem; plašāku informāciju varat iegūt to privātuma politikas dokumentos.


Ar visiem informācijas drošības sistēmas jautājumiem un informācijas/datu drošības jautājumiem, kas nav atrunāti šajā Privātuma politikā, jāvēršas pie YEInternational 


zvanot uz 67185566
vai rakstot‬ uz yeint@yeint.lv