Piegādes nosacījumi

1. Izmantošanas joma

Šie līguma noteikumi ir attiecināmi uz tādu komponentu un aprīkojuma pārdošanu, ko pārdod un piegādā Yeinternational SIA.
Šie noteikumi neattiecas uz aģentu darījumiem, kam tiek piemēroti ražotāja pārdošanas noteikumi.

2. Līgums

Līgums starp pārdevēju un pircēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad
- puses ir parakstījušas rakstveida līgumu (piegādes līgums);
- pircējs ir piekritis pārdevēja izteiktajam (rakstveida vai mutvārdu) piedāvājumam;
- pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, pamatojoties uz piedāvājumu, vai arī apstiprinājis pasūtījumu bez piedāvājuma, vai arī tādu kas atšķirās no piedāvājuma.

3. Piegādes noteikumi

Preces tiek piegādātas Ex Works Vantā (Vantaa) (Incoterms 2000). Atbildība par zaudējumiem pāriet pircējam brīdī, kad preces ir nodotas pircējam vai pārvadājumu uzņēmumam.
Pārdevējs var apdrošināt piegādi uz pircēja rēķina; šādā gadījumā par apdrošināšanas izmaksām tiek izrakstīts atsevišķs rēķins.

4. Piegādes laiks

4.1. Ja nav notikusi vienošanās par piegādes laiku, to nosaka pārdevējs, izņemot 4.4. punktā minēto gadījumu.

4.2 Piedāvājums precēm no noliktavas, negarantē ka prece tiks pārdota, citiem vārdiem sakot, var gadīties ka piedāvājuma derīguma laikā prece tiks pārdota citam pasutītājam.

4.3. Ja vien nav noteikts citādi, tad piegādes laiks tiek skaitīts, sākot no vēlākā no turpmāk minētajiem variantiem:
a) līguma noslēgšanas dienas datums;
b) dienā, kad cita ražotājvalsts vai Somijas oficiālās iestādes informē pārdevēju par derīgas importa licences vai ražotāja eksporta licences vai atļaujas izdošanu, ja vien tāda ir nepieciešama;
c) dienā, kad pārdevējs saņem līgumā minēto maksājumu, kas ir jāveic pirms ražošanas uzsākšanas.

4.4. Gadījumos, kad piegādes laiks ir ierobežots, ja ir pagājušas divas trešdaļas minētā piegādes laika, abām līguma pusēm ir tiesības rakstveidā pieprasīt pretējai pusei vienoties par noteiktu precīzu piegādes laiku.
Ja par piegādes laiku nav panākta vienošanās, abām līguma pusēm sešus mēnešus pēc līguma noslēgšanas ir tiesības veikt iepriekšminētās darbības.

4.5. Pārdevējam ir pienākums informēt pircēju par kavējumu nekavējoties vai uzreiz pēc informācijas saņemšanas par kavēšanos, vienlaikus norādot kavēšanās iemeslu un informējot par jauno piegādes datumu.
Ja preču ražotājs vai uzņēmums, no kura pārdevējs preces iepērk, nav izpildījis savu līgumu un tādēļ tiek kavēta pārdevēja veiktā piegāde, pārdevējam nav pienākuma kompensēt jebkādus šajā saistībā pircējam radušos zaudējumus.
Taču pārdevējam nav pienākuma izpildīt līgumu, ja tam pastāv šķērslis, ko pārdevējs nav spējīgs novērst, vai arī ja līguma izpildes nodrošināšanai ir jāveic darbības, kas ir nesamērīgas ar pircēja ieguvumu gadījumā, ja pārdevējs izpildītu līgumu.
Ja minētais šķērslis saprātīgā termiņā pārstāj eksistēt, pircējam ir atļauts pieprasīt pārdevējam izpildīt līgumu.

4.6. Piegādes termiņš beidzas, kad preces tiek izvestas no pārdevēja noliktavas vai kad pārdevējs informē, ka tās ir gatavas piegādei.

4.7. Pārdevēja atbildība neaatiecas uz no tā izrietošajiem pircēja zaudējumiem.

4.8. Daži katalogā iekļautie mūsu produkti ir pieejami mūsu pasūtītāja atsevišķi norādītā piegādes termiņā, un tiem ir noteikts minimālais piegādes apjoms.

4.9. Ziemas sezonā (septembrī–maijā) pasūtījumi, kas no pirmdienas līdz ceturtdienai ir veikti līdz pulksten 15.00 un piektdienās līdz pulksten 13.00, kā arī vasaras sezonā (jūnijā–augustā) no pirmdienas līdz piektdienai ir veikti līdz pulksten 13.00, tiks nosūtīti tajā pašā dienā.

5. Piegāde

5.1. Preces ir uzskatāmas par piegādātām brīdī, kad tās ir nosūtītas pircējam vai kad tiek paziņots, ka tās ir gatavas piegādei, un pircējam tās ir jāsaņem no pārdevēja vai no pārdevēja norādītās vietas, – saskaņā ar līgumu.

5.2. Pircējam nav tiesību atteikties pieņemt daļēju piegādi, ja vien puses nav rakstveidā vienojušās citādi.

5.4. Riska atbildība pāriet pie pircēja pēc preču piegādes.

6. Cenas

6.1. Cenās nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis un piegādes iepakojums pārdevēja objektā Vantā. Cenas attiecas uz daudzumiem saskaņā ar piegādātāju rūpnīcas iepakojumiem, ja vien puses rakstveidā nav vienojušās citādi. 

6.2. Pārdevējs patur tiesības mainīt cenrādī norādītās cenas bez atsevišķa paziņojuma.

6.3. Ja mainās muitas nodeva, pievienotās vērtības nodoklis, cits ar piegādi saistīts nodoklis vai nodeva vai ja šāds maksājums tiek piemērots papildus saskaņā ar tiesību aktiem, vai ja oficiālās interpretācijas dēļ iepriekš nepiemērots nodoklis vai maksājums saistībā ar piegādi tiek noteikts kā maksājams, attiecīgi mainās arī piegādes cena.

7. Saistības attiecībā uz valūtu

Visas preces tiek pārdotas tikai EUR valūtā.

8. Maksājumu noteikumi

Maksājumu noteikumi pēcapmaksas klientiem ir atbilstoši noslēgtajam līgumam. Citiem pircējiem ir jāveic bez skaidras naudas maksājums. Interneta veikala pasūtījumiem minimālā pasūtījuma vērtība ir 10 eiro (bez nodokļa). Kavējuma procentu likme ir 8,5% gadā.  

8.2. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs
Kā maksājumu apstrādes un maksājumu pakalpojumu sniedzējs darbojas Paysera Latvia SIA. Paysera Latvia rēķinā tiks norādīts kā saņēmējs, un Paysera Latvia  nosūtīs maksājumu pārdevējam. Paysera Latvia ir pilnvarota maksājumu iestāde. Ar maksājumu atmaksu saistītajos jautājumos, lūdzu, sazinieties ar tās interneta vietnes uzturētāju, kurā veicāt maksājumu.
Paysera Latvia SIA, 
Reģistrācijas numurs: 40103996450
Lāčplēša iela 88 - 1, Rīga, LV-1003 
Tālrunis: +371 67 881 518

8.3. Tīmekļa bankas
Paysera Latvia nodrošina ar tīmekļa bankām saistītus maksājumu pārskaitīšanas pakalpojumus sadarbībā ar Latvijas bankām un kredītiestādēm. Patērētājam pakalpojums tiek nodrošināts tieši tāpat kā tradicionālie tīmekļa maksājumi.  

9. Piegādes izmaksas

Maksa par piegādes un iepakojuma izmaksām tiek iekasēta to faktiskajā apmērā, taču ne mazāk kā desmit eiro (bez nodokļa). Papildus samaksa desmit eiro (bez nodokļa) tiek iekasēta, izrakstot rēķinu piegādēm, kuru vērtība ir mazāka nekā 50 eiro (bez nodokļa). Maksājums par maza apjoma piegādi netiks iekasēts, ja būs veikti pasūtījumi interneta veikalā ar priekšapmaksu.
No jauniem klientiem tiks iekasēta vienreizēja papildmaksa septiņi 7 eiro (bez nodokļa).

10. Informācija par produktiem un konfidenciāla informācija

10.1. Informācija pārdevēja vai pārdevēja piegādātāju katalogos , piemēram, tehniskās specifikācijas, izmēri, cenas utt., ir informatīvas un var neatbilst aktuālajai situācijai.    

10.2. Visi piegādātāja un pircēja rasējumi un tehniskie dokumenti, kas ir nepieciešami produkta vai tā daļas ražošanai un ko viena līguma puse ir nodevusi otrai pirms vai pēc līguma noslēgšanas, paliek nodevušās puses īpašumā. To saņēmējs nedrīkst bez nodevušās puses rakstveida atļaujas izmantot, kopēt vai pavairot trešās personas vajadzībām vai nodot tos, vai jebkādā citā veidā sniegt par tiem informāciju trešai personai.

10.3. Jebkuru pārdevējam sniegto informāciju var izmantot mārketinga nolūkos. Informācija netiks pārdota vai nodota trešām personām. Ja vēlaties liegt savas informācijas nodošanu tirgvedības(marketinga) nolūkiem, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu (yeint@yeint.lv vai pa tālruni +371 67185566).

11. Garantija: atbildība par produktu defektiem

11.1. Pārdevējs sniedz pircējam garantiju par nevainojamu produkta darbību, kādu ir sniedzis produkta ražotājs/piegādātājs. Pārdevējs apņemas novērst jebkādus izejmateriālu un ražošanas defektus, nodrošinot garantijas remontu brāķētam produktam bez maksas vai vietā piegādājot jaunu produktu.

11.2. Jebkādi bojāti produkti pircējam ir nekavējoties jāatdod pārdevējam pārbaudes veikšanai. Atdotajam produktam ir jāpievieno attiecīgā pārdevēja pavadzīmes kopija, kā arī pircēja defektācijas akts, kurā ir norādīts produkta atdošanas iemesls.Pircējam arī jānorāda atdotā produkta numurs un jānorāda pārdevēja pārstāvis, ar kuru ir saskaņots attiecīgais jautājums.

11.3. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas ir radušies nepareizas uzglabāšanas,lietošanas vai projektēšanas un izmēru u. c. kļūdu dēļ, kā arī uz produkta nolietojumu. Par korozijneizturīgu produktu izvēli atbildīgs ir pircējs, ja vien jautājums nav rakstveidā saskaņots citādi.

11.4. Ar bojātu produktu atdošanu saistītās izmaksas sedz pircējs, bet ar salabotu produktu vai jaunu aizstājējproduktu piegādi saistītās izmaksas sedz pārdevējs.

11.5. Produktiem, kas ir atdoti un pēc tam salaboti, vai jauniem aizstājējproduktiem pārdevējs sniedz garantiju atbilstoši sākotnējam garantijas termiņam, pieskaitot tam laiku, kad defekta dēļ nav bijis iespējams izmantot preces.

11.6. Pārdevēja atbildība par preču defektu aprobežojas ar garantiju, un pārdevējam nav pienākuma kompensēt nekāda veida netiešos zaudējumus.

12. Atbildības par produktiem ierobežojums

Vairāki starptautiski komponentu ražotāji savos datu dokumentos un citā informācijā par produktu aizliedz izmantot savus produktus kā kritiski svarīgus komponentus dzīvības uzturēšanas vai ķirurģijas implantos bez ražotāja skaidras rakstveida piekrišanas. Pircējs ir atbildīgs par visām sekām, ja netiek ievērots iepriekš norādītais aizliegums.

13. Pasūtījuma atcelšana

Pircējs var atcelt pasūtījumu tikai ar pārdevēja piekrišanu. Atceļot jau saskaņotus un noliktavā pieejamus produktus, ir iespējama naudas atmaksa ne vairāk kā septiņdesmit (70) procentu apmērā.
Pārdevējs nevar pieņemt pasūtījuma atcelšanu attiecībā uz tādiem produktiem, ko pārdevējs kā aģents ir speciāli iepircis pircējam.
Pārdevējs var atteikt pēc-pārdošanas apkopi, ja preces vertība pret pasūtījumu ir ļoti maza.

14. Strīdi

Jebkurš strīds, domstarpība , kas var rasties ar darījumu vai kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Latvijas Komersantu šķīrējtiesā, rakstveida procesā, 1 šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu un spēkā esošo likumdošanu, pieņemot, ka, ja atbildētājs nesniedz atsauksmi uz prasību, tad atbildētājs pilnībā atzīst iesniegto prasību.